Program Powszechnej Dwujęzyczności

KWALIFIKACJE

Zmieniona podstawa programowa wychowania przedszkolnego wprowadza obowiązkowe przygotowanie dziecka do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

Od 1 września 2015 r. dotyczyć to będzie wszystkich pięciolatków. W roku szkolnym 2017/2018 obowiązkiem nauki języka obcego objęte zostaną wszystkie przedszkolaki. Nauczyciele prowadzący naukę języka obcego w przedszkolu docelowo będą musieli posiadać odpowiednie kwalifikacje:

• wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach,
• odpowiedni poziom znajomości języka obcego określony w rozporządzeniu,
• kwalifikacje do prowadzenia wczesnego nauczania języka obcego.

W związku z tym, że ostatni warunek spełnia niewielu nauczycieli wychowania przedszkolnego, Minister Edukacji Narodowej wprowadziła okres przejściowy. Tym samym nauczyciele mają czas do 31 sierpnia 2020r. na zdobycie niezbędnych kwalifikacji do nauczania języków obcych w przedszkolu.
Aby ułatwić nauczycielom spełnienie obowiązku nałożonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, obok zdobywania niezbędnych kwalifikacji, proponujemy równolegle nabywanie umiejętności językowych razem z dziećmi.

OPIS PROGRAMU „Powszechnej Dwujęzyczności Dzieci”

Claire Selby, światowej sławy lingwistka jest autorką programu „Powszechnej Dwujęzyczności”. Program ten wykorzystuje pierwszą na świecie, naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego.

Poznawanie języka rozwija się w formie spirali językowej. Powoli, zaczynając od pojedynczych słówek, prostych zwrotów, zabaw, do coraz większych zasobów językowych Rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowują wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Wiek od 0 do ok. 6-8 lat jest okresem szczególnej wrażliwości językowej w życiu dziecka i okresem najbardziej korzystnym dla rozpoczęcia nauki drugiego języka.

W tym wieku dzieci mogą, ucząc się drugiego języka, korzystać ze swoich wrodzonych „zdolności uczenia się języka”, które pozwalają im tak skutecznie opanować ich język pierwszy. Autorka wykorzystuje w swojej metodzie naturalne dla wieku właściwości i mechanizmy przyswajania wiedzy i rozwijania umiejętności. Nauka tym systemem gwarantuje znakomite rezultaty – pozwala poznawać język poprzez zabawę w sposób możliwie najbardziej efektywny. W Polsce program Powszechnej Dwujęzyczności wdraża ponad dwieście gmin. Patronem medialnym projektu jest Telewizja Polska, a program edukacyjny na bazie Baby Beetles emituje regularnie TVP ABC. Na świecie wdrażany jest w ponad 170 krajach, a w Rosji, w Chinach i na Filipinach wchodzi w skład programów edukacyjnych dla dzieci do lat 6. Za swoją twórczość Claire Selby otrzymała m.in. następujące nagrody: „Świat Przyjazny Dziecku” – wyróżnienie w konkursie na najlepszy produkt edukacyjny dla dzieci organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka (2004), Nagroda Komitetu Olimpijskiego w Pekinie za piosenkę olimpijską, wyróżnienie w Cannes dla serialu Tom and Keri przyznane przez Dziecięce Jury (MipJunior 2012), trzy wyróżnienia British Council za publikacje związane z nauczaniem dzieci języka angielskiego.

link do filmiku – Ogólnopolska Konferencja „Innowacyjne przedszkole. Innowacyjna szkoła” pod patronatem MEN. – https://www.youtube.com/watch?v=GptnD8R3b2A

Projekt „Uczysz się ty – uczę się ja”

Projekt powstał z inicjatywy
• Firmy Yellow House English,
• Firmy Moje Bambino
• Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Adresatami projektu są nauczyciele wychowania przedszkolnego z terenu Łodzi i województwa łódzkiego z przedszkoli współpracujących z WODN w Łodzi w ramach Programu Wspomagania Pracy Placówek Oświatowych.

W roku szkolnym 2015/2016 do projektu zgłosiło się kilka przedszkoli, które otrzymały pakiety edukacyjne do pracy z dziećmi i pilotażowo promują Program Powszechnej Dwujęzyczności w Łodzi i województwie.

1. Przedszkole Miejskie nr 45 w Łodzi
2. Przedszkole Miejskie nr 71 w Łodzi
3. Przedszkole Miejskie nr 84 w Łodzi
4. Przedszkole Miejskie nr 143 w Łodzi
5. Przedszkole Miejskie nr 231 w Łodzi
6. Przedszkole Abismyki w Łodzi
7. Gminne Przedszkole w Rogowie

Celem projektu jest:
• Aktywizowanie środowiska nauczycielskiego w celu włączania w przedszkolne sytuacje edukacyjne nauki języka angielskiego.
• Promowanie Programu Dwujęzyczne Dzieci w edukacji przedszkolnej.
• Umożliwienie nauczycielom, nie znającym języka angielskiego, realizację obszaru podstawy programowej wychowania przedszkolnego dotyczącej przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, do czasu uzyskania odpowiednich kwalifikacji.

Korzyści z udziału w projekcie:

1. Każdy chętny nauczyciel weźmie udział w bezpłatnym kursie doskonalącym w ramach Programu Dwujęzyczne Dzieci.
2. Nauczyciele nie znający języka angielskiego i nie posiadający kwalifikacji, do czasu ich uzyskania będą mogli realizować 16 obszar podstawy programowej.

Czas trwania projektu: od 15 czerwca 2015r. do 15 czerwca 2016r.

Koordynatorzy projektu:

• Anna Maciejewska – wicedyrektor WODN w Łodzi
kontakt:
tel: 636-16-89
e-mail: ana_mac@wp.pl

• Mirosława Matczak – nauczyciel konsultant WODN w Łodzi
kontakt:
tel: 630-40-55
e-mail: mirka.matczak@op.pl

Kurs doskonalący  „Nauka języka angielskiego razem z dziećmi w przedszkolu”

Celem szkolenia jest umożliwienie nauczycielom, nie znającym języka angielskiego, realizację obszaru podstawy programowej wychowania przedszkolnego dotyczącej przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, do czasu uzyskania odpowiednich kwalifikacji.

 

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z celami i założeniami projektu „Uczysz się ty – uczę się ja”, oraz Programem Powszechnej Dwujęzyczności w przedszkolu „Dwujęzyczne Dzieci”. Jeden z modułów kursu realizowany jest w placówce przedszkolnej pilotażowo realizującej program. Uczestnicy szkolenia mają możliwość obserwacji zajęć i planowania pracy z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego.

Kurs jest bezpłatny!

Od września 2015r. odbyły się już trzy edycje kursu. Czwarta edycja odbędzie się w listopadzie 2015r. Nauczyciele, którzy zgłosili chęć udziału w kursie i przysłali karty zgłoszenia są zapraszani (drogą mailową) według kolejności zgłoszeń.

Kolejne edycje kursu rozpoczną się w styczniu 2016r.

I. Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego (języka angielskiego) w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

–  Uczestnikami kursu mogą być czynni zawodowo nauczyciele edukacji przedszkolnej
   i wczesnoszkolnej, legitymujący się świadectwem znajomości języka angielskiego
   w stopniu co najmniej podstawowym.

– Kurs trwa od 19 października 2015 r. do 30 maja 2016 r.

– Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i czwartki (oraz 2x w soboty)

– W trakcie kursu przewidziane są praktyki nauczycielskie

– Informacje o terminach, godzinach i miejscu zajęć będą podawane z wyprzedzeniem

– Program kursu realizowany jest na podstawie ramowego planu i programu zatwierdzonego
   przez Sekretarza Stanu MEN – Lecha Sprawkę w dniu 10 października 2001 r.
   w wymiarze  240 godzin

 II. Kurs językowy B1(-) – B1(+) przygotowujący do egzaminu PTE General Level 3

   Uczestnikami kursu mogą być czynni zawodowo nauczyciele edukacji przedszkolnej
   i wczesnoszkolnej, którzy chcą podnieść poziom językowy do B1(+).

Liczba godzin – 120

Koordynator projektu – Joanna Bechcińska

 III. Kurs językowy B1(+) – B2 przygotowujący do egzaminu PTE General Level 3

Uczestnikami kursu mogą być czynni zawodowo nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, którzy chcą podnieść poziom językowy do B2.

Liczba godzin – 120

Koordynator projektu – Joanna Bechcińska

Sieć współpracy i samodoskonalenia „Dwujęzyczne dzieci”.

Celem sieci jest wsparcie nauczycieli wychowania przedszkolnego, wymiana doświadczeń i przykłady dobrych praktyk w zakresie pracy z Programem Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci”.

Sieć
Adresatem sieci są nauczyciele wychowania przedszkolnego pracujący z dziećmi z wykorzystaniem Programu Powszechnej Dwujęzyczności, którzy ukończyli kurs doskonalący „Nauka języka angielskiego razem z dziećmi w przedszkolu”.

Uczestnicy sieci:
– biorą udział w spotkaniach grupy
– mają możliwość oglądania zajęć otwartych z wykorzystaniem Programu „Dwujęzyczne dzieci”
– pobierają materiały metodyczne (m.in. plany, opracowania, scenariusze, propozycje zabaw i inne) z platformy szkoleniowej sieci.

Udział w sieci jest bezpłatny.

Skip to content