Etyka nie tylko dla smyka – szkolenie 2018/19

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej prowadzone przez Koordynatora regionalnego projektu w terminie 1-11 października 2018 r., w wymiarze 15 godzin dydaktycznych (w tym 10 godz. e-learning).

Nauczyciele otrzymają także poradnik metodyczny zawierający podstawy teoretyczne i materiały metodyczne, w tym scenariusze zajęć z zakresu realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w edukacji wczesnoszkolnej.

Projekt skierowany do nauczycieli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, jak również ich rodziców, ma na celu zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych uczniów przygotowujących do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa.

Jego celem jest wspieranie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w ramach założeń podstawy programowej.

Koordynatorzy Regionalni Projektu w województwie łódzkim:

Barbara Papierz 42 640 30 55, basiapapierz@op.pl

Bogusława Rajska 42 636 99 08, brajska@tlen.pl

Lista szkół biorących udział w projekcie Etyka nie tylko dla smyka.

LISTA SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ W PILOTAŻU

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi realizuje ogólnopolski projekt edukacyjny „Etyka nie tylko dla smyka”. Projekt przygotował Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym oraz konsultantami ośrodków doskonalenia nauczycieli.

 

Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz ich rodziców. Ma on na celu zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych uczniów, przygotowując ich do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa.

Współczesność niesie ze sobą coraz więcej dylematów aksjologicznych, zatem przygotowanie człowieka do świadomego podejmowania właściwych wyborów staje się priorytetem dla edukacji. W praktyce szkolnej oznacza to, między innymi, włączanie do edukacji zagadnień etycznych – w ramach realizowania podstawy programowej kształcenia ogólnego. Dylematy etyczne często wiążą się z korupcją, dlatego tak ważne jest włączanie do edukacji etycznej zagadnień antykorupcyjnych. W kwietniu 2014 r. Prezes Rady Ministrów podpisał Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 przygotowany przez Radę Ministrów i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (1).
Do szczególnych zadań Programu wpisano m.in.: realizację edukacji antykorupcyjnej zgodnie z celami i treściami nauczania określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz upowszechnianie materiałów dydaktycznych i informacyjnych wspomagających nauczycieli w realizacji zagadnień dotyczących przeciwdziałania korupcji. Dokument ten podkreśla raz jeszcze wagę edukacji etycznej w budowaniu społeczeństwa demokratycznego.

Głównym celem projektu jest wspieranie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w ramach założeń podstawy programowej dla I etapu edukacyjnego. 

Prace nad projektem rozpoczęły się w styczniu 2014 r. Do współpracy zaproszono ekspertów –  filozofów i etyków z praktyką nauczycielską, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych edukacji wczesnoszkolnej. Tak powstał Zespół Koordynatorów Regionalnych, który wspólnie opracował pilotażową wersję poradnika metodycznego dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W poradniku znajdują się podstawy teoretyczne oraz materiały metodyczne, w tym: scenariusze zajęć i ćwiczeń z zakresu realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w edukacji wczesnoszkolnej wraz ze wskazówkami metodycznymi. W pilotaż projektu realizowanym w roku szkolnym 2014/2015 wzięło udział 222 szkół, 229 liderów szkolnych oraz ponad 1400 nauczycieli. 

(1) Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 (M.P z 2014 r. Poz. 299).

Źródło: http://www.ore.edu.pl/programy-i-projekty-77777/etyka-nie-tylko-dla-smyka

Etyka nie tylko dla smyka – pilotaż

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi realizuje pilotaż ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Etyka nie tylko dla smyka”. Projekt przygotował Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym oraz konsultantami ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Projekt skierowany do nauczycieli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, jak również ich rodziców, ma na celu zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych uczniów przygotowujących do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa.

Jego celem jest wspieranie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w ramach założeń podstawy programowej.

 W związku z tym powołana została sieć koordynatorów regionalnych – ekspertów ds. edukacji wczesnoszkolnej, którzy współtworzyli poradnik metodyczny (z WODN w Łodzi: Barbara Papierz i Bogusława Rajska).

Szkołom biorącym udział w pilotażu proponujemy:

  • szkolenia dla liderów – nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej prowadzone przez Koordynatora regionalnego projektu w terminie październik 2014 r., w wymiarze 16 godzin dydaktycznych,
  • poradnik metodyczny zawierający podstawy teoretyczne i materiały metodyczne,
   w tym scenariusze zajęć z zakresu realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w edukacji wczesnoszkolnej,
  • udział w seminarium podsumowującym pilotaż projektu w dniu 12 czerwca 2015 r.
   w Warszawie.
  • spotkanie dla rodziców i/lub środowiska lokalnego z przedstawicielem Centralnego Biura Antykorupcyjnego z zakresu tematyki antykorupcyjnej.
  • liderzy – nauczyciele otrzymają zaświadczenia ORE o ukończeniu formy doskonalenia, a szkoły uczestniczące w pilotażu dyplom „Etyczna szkoła”.

 

Koordynatorzy Regionalni Projektu w województwie łódzkim:

Barbara Papierz 42 640 30 55, basiapapierz@op.pl

Bogusława Rajska 42 636 99 08, brajska@tlen.pl

 

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5186&Itemid=1205

Lista szkół uczestniczących w pilotażu projektu edukacyjnego ETYKA NIE TYLKO DLA SMYKA

Skip to content